Vlakte van de Raan

Add marker on the map

Edit marker on the map

Voor de monding van de Westerschelde ligt de Vlakte van de Raan, een zeegebied met een oppervlakte van 175 km2. Het gebied verbindt de Voordelta met de grens met België. De Vlakte van de Raan vormt de overgang van open zee naar de Westerschelde en bestaat uit ondiep kustwater. De sterke stromingen en verschillen in eb en vloed zorgen voor waardevolle aan- en afvoer van voedingsstoffen. Het gebied kent daardoor een gevarieerd bodemleven en is de leefomgeving van bodemdieren, zeezoogdieren en vissen.

In 2010 wees de toenmalige minister van Economische Zaken de  Vlakte van de Raan aan als Natura 2000-gebied. Om de natuurwaarden in het zeegebied te behouden, hebben Rijkswaterstaat en het ministerie van Economsiche Zaken samen met belanghebbenden een beheerplan opgesteld.  Vanaf eind maart 2016 is het beheerplan van kracht.

This form consists of and will take some 5 minutes to fill in.

Add a marker to the map.
Click anywhere on the map to select a location or search by address or postal code.


…OR click somewhere on the map to choose the desired location
Markers on the map
Start
End
One moment ...