Natura 2000

Wat is Natura 2000?

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 willen we deze flora en fauna duurzaam beschermen.

Waarom bestaat Natura 2000?

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren snel achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Nederland heeft zo'n 160 gebieden aangemeld als Natura 2000-gebieden om hieraan bij te dragen. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds eenvormiger wordt.

Hoe ziet het proces eruit?

Een gebied wordt door Nederland aangemeld bij de EU, die het betreffende gebied vervolgens op een lijst van te beschermen gebieden zet. Daarna wordt het gebied door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangewezen als Natura 2000-gebied. Hierna wordt een beheerplan opgesteld om het debtreffende gebied goed te kunnen beheren. Dit is vastgelegd in de Wet natuurbescherming; de Nederlandse wet waarin Natura 2000 is verankerd.

De website van het Ministerie LNV over Natura 2000

Wat doen we in een gebied?

Aanwijzing
De minister wijst allereerst een gebied aan als Natura 2000-gebied met een aanwijzingsbesluit. Hierin staan de zogenaamde instandhoudingsdoelen (ook wel natuurdoelen genoemd) van het gebied beschreven. Deze geven aan welke natuurwaarden (vogels, planten, dieren en hun leefgebieden) we in welke kwaliteit ( de doelen) willen beschermen. Ook staat erin waar dat moet gebeuren, oftewel de exacte begrenzing van het gebied.

Een aanwijzingsbesluit komt tot stand via een openbare voorbereidingsprocedure. Dat betekent dat er eerst een ontwerpversie ter inzage wordt gelegd en dat iedereen hierop een inspraakreactie kan geven. Deze inspraakreacties worden zo veel mogelijk verwerkt en resulteren in een definitief aanwijzingsbesluit. Het gebied is dan officieel een Natura 2000-gebied. Belanghebbenden hebben nog de mogelijkheid om tegen een definitief besluit in beroep te gaan bij de Raad van State.

Beheerplannen
Voor elk Natura 2000-gebied wordt op basis van het aanwijzingsbesluit een beheerplan opgesteld. Hierin staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen.

Meer lezen over het proces

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.