Natura 2000 Beheerplannen Friese Front, Doggersbank en Klaverbank vastgesteld

26-10-2023 992 keer bekeken

De Natura 2000-beheerplannen voor het Friese Front, de Doggersbank en de Klaverbank zijn definitief vastgesteld per 10 oktober 2023 voor de komende zes jaar. Als beheerder heeft Rijkswaterstaat, namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de beheerplannen voor de eerste beheerperiode opgesteld.

In de beheerplannen staan welke maatregelen worden genomen om natuurdoelen te bereiken. En onder welke voorwaarden activiteiten kunnen plaatsvinden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de natuur. Hierbij staat de balans tussen natuurbescherming, beleving en gebruik centraal.

Beschermd natuurgebied
Het Friese Front, de Doggersbank en de Klaverbank zijn onderdeel van de ruim 160 Natura 2000-gebieden in Nederland en hiermee ook onderdeel van het Europese netwerk van de Europese Unie van beschermde natuurgebieden. De drie gebieden zijn open zeegebieden in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ).

Friese Front
Het Friese ligt ten noorden van de Waddeneilanden. Dit zeegebied is uniek in de wereld. Het is de overgang tussen de ondiepe zandgronden van de zuidelijke Noordzee en de diepere slibbodems van de Oestergronden in het noordelijke deel van de Nederlandse Noordzee. 

Doggersbank
De Doggersbank ligt op circa 275 km ten noordwesten van Den Helder, tegen de grens van de EEZ van het Verenigd Koninkrijk en die van Duitsland. Het Nederlandse deel van de Doggersbank is onderdeel van de ongeveer 300 kilometer lange zandbank.

Klaverbank
De Klaverbank ligt circa 160 km noordwestelijk van Den Helder, tegen de rand van de EEZ met het Verenigd Koninkrijk.

Aandacht voor rust
Het Natura 2000-gebied Friese Front is aangewezen als vogelrichtlijngebied voor de zeekoet. Het gebied wordt in de nazomer veel gebruikt door ruiende zeekoetmannetjes met hun jongen. De jongen en ruiende volwassen mannetjes kunnen zich dan minder snel naar andere locaties verplaatsen doordat ze (tijdelijk) niet in staat zijn om te vliegen.

De Doggersbank is een bijzonder onderwatergebied dat door zijn ondiepe, permanent overstroomde zandbodem een rijke natuur herbergt. Het is onder meer een paaigebied voor verschillende vissoorten, zoals schol, wijting en kabeljauw. Het is een voedselrijk gebied waar ook papegaaiduikers en jan-van-genten komen foerageren. Ook haaien, roggen en zeezoogdieren, zoals bruinvis, witsnuitdolfijn, dwergvinvis, gewone en grijze zeehond, komen hier voor het zoeken naar voedsel.

Het meest onderscheidende kenmerk van de Klaverbank is de diversiteit in bodemsamenstelling. Grof grind en stenen worden afgewisseld met zandbodems en het gebied wordt aan de zuidwestelijke kant doorkruist door een diepe slibrijke geul. Vanwege de aanwezigheid van verschillende typen ondergrond heeft de Klaverbank de meeste soorten bodemdieren per hectare van de Nederlandse Noordzee. Ook door het heldere water komen juist hier soorten voor als dodemansduim (zacht koraal), wulk (weekdier) en vissen zoals dwergzeedonderpad en zuignapvis.

Inzien
Vanaf 26 oktober tot en met 6 december 2023 kunnen belanghebbenden die eerder een zienswijze kenbaar maakten of die het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbeheerplan, beroep instellen. Het definitieve plan en de achtergrondstukken zijn te vinden op www.platformparticipatie.nl.

Brede betrokkenheid
Voor de bescherming van de bijzondere natuur in Natura 2000-gebieden stelt de overheid voor elk aangewezen gebied in Nederland een beheerplan op. Deze zeegebieden zijn door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aangewezen als Natura 2000-gebieden. Hierdoor hebben ze officieel de status van beschermd natuurgebied gekregen, op basis van de Wet natuurbescherming. Als grootste beheerder heeft Rijkswaterstaat, namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de beheerplannen voor de eerste beheerperiode opgesteld. Dit gebeurde in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast zijn partijen uit de regio betrokken, zoals de visserij- en scheepvaartsector, natuur- en milieuorganisaties, overheden en gebruikers.

Cookie-instellingen