Ontwerp verlenging- en wijzigingsbesluit Natura 2000-Beheerplan IJsselmeergebied ter inzage

25-10-2023 788 keer bekeken

In opdracht van de Minister voor Infrastructuur en Waterstaat is een besluit tot verlenging van het huidige Natura 2000-beheerplan IJsselmeergebied in voorbereiding. Het ontwerp verlenging- en wijzigingsbesluit ligt nu ter visie van 25 oktober t/m 5 december 2023

Er staat een bordje: ‘verboden toegang’ maar ik zie niemand die controleert. En dit mooie natuurgebied lokt uit tot wandelen….zomaar een gedachte (en vaak ook een handeling) die we (helaas) tegenkomen in het natuurrijke IJsselmeergebied.  

Het IJsselmeergebied – met zes Natura 2000-gebieden - kenmerkt zich door rust, ruimte en een unieke vogelrijkdom. Een rijkdom die we willen behouden en beschermen, het jaar rond. Dat kan alleen als we in deze natuur investeren en bij het recreëren, werken en verblijven in dit gebied ruimte geven aan natuur.  We willen een goede balans vinden tussen al deze functies, hoe we dat doen staat in het Natura 2000-beheerplan IJsselmeergebied.

Besluit tot verlenging

In het IJsselmeergebied zijn zes Natura 2000-gebieden aangewezen (Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, IJsselmeer, Ketelmeer & Vossemeer, Markermeer & IJmeer, Veluwerandmeren en Zwarte Meer). In het Natura 2000-Beheerplan IJsselmeergebied is voor deze zes gebieden opgenomen welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Ook is in het beheerplan voor een aantal activiteiten vrijstellingen van de vergunningplicht Wet natuurbescherming met daaraan verbonden voorwaarden opgenomen. Het beheerplan IJsselmeergebied heeft een looptijd tot 20 maart 2024.

Ter visie: 25 oktober t/m 5 december 2023

Rijkswaterstaat is voortouwnemer voor het beheerplan. In opdracht van de minister voor Infrastructuur en Waterstaat is een besluit tot verlenging van het huidige beheerplan in voorbereiding. Dit maakt het mogelijk om de looptijd van dit plan met eenmalig met 6 jaar te verlengen. Het Ontwerpbesluit verlenging en wijziging Natura 2000-beheerplan IJsselmeergebied ligt van 25 oktober tot en met 5 december ter visie. Tegelijkertijd met de verlenging zijn enkele wijzigingen in het beheerplan aangebracht.

Informatie hierover staat op Platform Participatie. < https://www.platformparticipatie.nl/ijsselmeergebied/ijsselmeergebied_/default.aspx>.

 

Beoordeling verlengen vrijstellingen vergunningplicht Wet natuurbescherming

Ten behoeve van de verlenging is beoordeeld of de in het beheerplan opgenomen vrijstellingen van de vergunningplicht Wet natuurbescherming voor de verschillende activiteiten gecontinueerd kunnen worden.

In sommige gevallen is naar aanleiding van deze beoordeling besloten wijzigingen door te voeren in (voorwaarden bij) de vrijstellingen van de vergunningplicht Wet natuurbescherming. In een enkel geval heeft de beoordeling geleid tot het vervallen van de vrijstelling, waardoor er weer een vergunning nodig is om de activiteit uit te mogen voeren. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met de bevoegde gezagen Wet natuurbescherming voor de betreffende activiteiten.

Relatie met actualisatie beheerplan IJsselmeergebied

De verlenging van het beheerplan is een tussenstap naar de uiteindelijke actualisatie van het beheerplan, dat uiterlijk begin 2030 vastgesteld moet zijn. Momenteel vinden de voorbereidingen voor de actualisatie plaats. Voor het nieuwe beheerplan wordt onder andere een nieuwe ecologische toets uitgevoerd om te bepalen welke vrijstellingen in het nieuwe plan opgenomen kunnen worden en onder welke voorwaarden. Bij het opstellen van het nieuwe beheerplan wordt intensief samengewerkt met de mede bevoegde gezagen voor de Wet natuurbescherming en betrokken stakeholders. 

Cookie-instellingen